Trên toàn cầuArgentinaPrimera DivisiónNewell's Old Boys bóng đá bài hát
Black and Red football scarf

542 Newell's Old Boys Bài hát & amp; Football Chants

This team have the nickname 'The Lepers' because in the 1920's they took part in a match for a leprosy clinic to raise money.

1320 It Doesn't Matter Which Ground I follow Newells everywhere. Danh sách bài hát
1352 Dear Red and Black The fans that give all... Danh sách bài hát
1427 Go Newells Typical fan support Danh sách bài hát
1682 I Follow You Everywhere I am a leper. Danh sách bài hát
1714 Newells Put Your Balls Into It Againts the red ones. Danh sách bài hát
 
1914 The Guys from the Park The guys came to see you win Danh sách bài hát
1968 You Liked Me Classic long Argentine chant from the Newell's Old Boys Danh sách bài hát
2343 The Band Is Here The Coloso partying Danh sách bài hát
2493 Go Go Newells Come on Newells. Danh sách bài hát
7771 Put Your Balls In, Have to Win 'ave it! Danh sách bài hát
  Premier League Betting

Ý kiến

25.000 + chants trong túi của bạn!

App Store Android Market

Newell's Old Boys Vàng Voices

FIFA và PES Chant gói

Tốt nhất Newell's Old Boys bóng đá chants và bóng đá bài hát với lời bài hát và sẵn sàng để tải xuống cho Pro Evolution và FIFA trò chơi.